ครม.ลดเกณฑ์เข้ม สินเชื่อโรงแรม

ครม.ลดเกณฑ์เข้ม “สินเชื่อโรงแรม” อึ้ง! ออมสินแทบไม่ได้ปล่อยกู้

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดําเนินโครงการสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรมและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Supply Chain) ของโรงแรม ซึ่งให้ครอบคลุมธุรกิจร้านอาหารด้วย เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในธุรกิจดังกล่าว ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง พร้อมขยายเวลายื่นขอสินเชื่อไปสิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย.2566 หรือจนกว่าสินเชื่อรวมในโครงการจะหมด หลังจากที่ ครม.อนุมัติโครงการนี้ไปเมื่อวันที่ 26 ก.ค.2565 เพื่อให้ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท แต่ปรากฏว่าธนาคารออมสินอนุมัติสินเชื่อไปเพียง 64 ราย วงเงิน 124 ล้านบาท คิดเป็น 2.48% เท่านั้น

ข่าวการเงิน-วันนี้

ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพื่อให้ขอสินเชื่อได้ง่ายขึ้น โดยปรับคุณสมบัติผู้กู้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ยังอยู่ระหว่างยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมให้ยื่นขอสินเชื่อได้ ต่างจากเดิมต้องมีใบอนุญาตหรืออยู่ระหว่างดําเนินการขอใบอนุญาตฯ ก่อนวันที่ 31 ธ.ค.63 และลดข้อจํากัดให้ผู้ประกอบการที่มีกําไรอย่างน้อย 1 ใน 5 ปี ย้อนหลังล่าสุด และยังประกอบกิจการอยู่ให้ยื่นขอสินเชื่อได้ จากเดิมต้องมีกําไรอย่างน้อย 1 ใน 3 ปีย้อนหลังล่าสุด รวมทั้งเพิ่มความชัดเจนในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีประวัติชําระหนี้ดี หรือมีหนี้ค้างชําระ และมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วแต่สามารถชําระหนี้ได้ จากเดิมต้องไม่มีหนี้ค้างชําระก่อนวันยื่นขอเข้าโครงการ

ขณะเดียวกัน ได้ขยายให้ครอบคลุมการให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ เสริมสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจ จากเดิมให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมสถานประกอบกิจการหรือลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆเท่านั้น ระยะเวลาชำระเงินกู้ แบ่งออก เป็น 2 กรณี คือ กรณีให้สินเชื่อ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบกิจการ และลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ กู้ไม่เกิน 10 ปี และกรณีให้สินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน ใน กิจการ ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี จากเดิมมีกรณีเดียว ได้แก่ การให้สินเชื่อเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบกิจการ และลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ.